Algemene voorwaarden:

1.0 Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, producten en diensten van People2Meet (hierna te noemen ‘P2M’). P2M is een initiatief van Twins2.

Dienstverlening P2M

P2M (People2Meet) is een digitaal communicatieplatform voor mensen die samen met en voor elkaar events organiseren om zo nieuwe mensen te leren kennen. P2M biedt daarvoor diverse faciliteiten. Daarnaast levert P2M zelfinzicht gevende, relationele en teamgerelateerde oefeningen en trainingen om de communicatie tussen mensen in positieve zin te helpen verbeteren

P2M is te Leusden gevestigd en in de Kamer van koophandel ingeschreven onder KvK nummer 08186630.

1.1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
P2M-website:
Domeinnaam: www.people2meet.nl, onder meer te bereiken via www.people2meet.nl
Aankomend lid
Een persoon die gratis rondkijkt om vervolgens te beoordelen of aanmelden bij P2M bij hem of haar past.
P2M-er:
De persoon die deelneemt aan events en/of bij betaling van het P2M-erschap gebruikt maakt van de website van P2M.
Introducé van een P2M-er:
De persoon die als introducé van een P2M-er uitsluitend deel kan nemen aan een P2M-teamactiviteit.
Event:
Een enkel- of meervoudige actieve bezigheid die op de P2M-website voor P2M-ers vrijblijvend wordt opgezet om te ondernemen, met als doel op een actieve wijze nieuwe mensen te leren kennen.
Event opgezet door en voor P2M-ers onderling:
Een event, zoals op de P2M-website staat vermeld en die door een of meerdere P2M-ers zijn opgezet om samen te ondernemen om elkaar te leren kennen.

P2M-teamactiviteit:
een P2M-event die is opgezet door het P2M-team.

Event opgezet onder een bedrijfsprofiel:
Een event die via de P2M-website onder een bedrijfsprofiel is opgezet en die uitsluitend door dit bedrijf vrijblijvend voor deelname aan P2M-ers en proefleden wordt aangeboden.

2.0 Werkingssfeer en totstandkoming van het P2M-erschap

2.1.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle P2M events en daarmee verband houdende acties van P2M, aanbiedingen en overeenkomsten gedaan door of namens P2M aan een P2M-er, tenzij dit anders op de website van P2M is aangegeven.

2.2.

Door inschrijving via de P2M-website, betaling en na ontvangst van een bevestiging in jouw P2M-inbox komt een overeenkomst van (proef)deelnemerschap met P2M tot stand. Door inschrijving via de P2M-website en door de P2M-website te gebruiken aanvaard je dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen van toepassing zijn. Daaronder vallen ook de voorwaarden (van anderen dan P2M) waarnaar (al dan niet door een hyperlink) wordt verwezen en/of die elders op de P2M- website staan, dan wel die staan op de website waar bij het event via een hyperlink naar wordt verwezen. Al deze voorwaarden worden door jou voor akkoord verklaard door inschrijving via de P2M-website. Je verklaart je uitdrukkelijk bekend met de werking van hyperlinks en dat door deze aan te klikken een nieuw gedeelte van een website is te zien met daarop mogelijk voor het event relevante (contracts)informatie. Bij eventuele strijdigheden met de gebruiksvoorwaarden of voorwaarden van het event gaat de uitleg voor die strekt ten gunste van P2M.

2.3.

De gebruiksvoorwaarden kunnen ten alle tijde door P2M worden gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden op de website van P2M aangegeven. Steeds geldt de laatste op de website geplaatste versie van de gebruiksvoorwaarden vanaf het moment dat deze op de website staat vermeld. Je verplicht je de P2M-website regelmatig te controleren om te zien of er zich wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden hebben voorgedaan en verklaart je met eventuele wijzigingen akkoord zodra je gebruik maakt van de website.

3.0 P2M-erschap

3.1.

Je hebt als P2M-er een eigen P2M-profielpagina met P2M-inbox. Je dient daarnaast te beschikken over een operationeel e-mailadres.

3.2.

Je hebt de keuze om per half jaar of volledig jaar aan P2M-erschap te betalen. Het P2M-erschap duurt dan ook respectievelijk een half of een heel jaar. Het P2M-erschap wordt niet automatisch na ommekomst van een half respectievelijk een jaar verlengd.

3.3.

Bij inschrijving via de P2M-website en aanmelding voor het eerste event ben je automatisch bijna nieuw mens. Inschrijving en aanmelding voor events vinden uitsluitend via de website plaats. Als bijna nieuw mens kun je gratis rondkijken op de site. Na deelname aan een event gelden de gangbare tarieven voor het P2M-erschap bij aanmelding voor volgende events.

3.4.

Je kan als P2M-er een vriend/vriendin uitnodigen als introducé, uitsluitend voor deelname aan een P2M-teamactiviteit. Een introducé aanmelden doe je bij jouw aanmelding van het betreffende event of de reis. Als P2M-er ben je volledig aansprakelijk voor jouw introducé voor alle verplichtingen die na aanmelding voor het event uit het P2M-erschap voortvloeien, waaronder die uit de gebruiksvoorwaarden. Alle communicatie en betalingen verlopen via jou als P2M-er. Je vrijwaart P2M volledig voor eventuele aanspraken van jouw introducé jegens P2M.

3.5.

Beëindiging van de deelname aan P2M is eenvoudig door jezelf te realiseren, middels twee klikken vanuit je persoonlijke profielpagina. Hierbij vindt onder geen beding restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.

3.6.

P2M behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging tarieven of inschrijvingsvereisten te wijzigen.

3.7.

De events zijn verdeeld in 2 leeftijdscategorieën: 1. 30-40 jaar 2. 40-50 jaar >
Om meer gelijkgestemden te ontmoeten is het leeftijdsverschil van deelnemers aan events nooit groter dan 10 jaar. Na aanmelding kan P2M je zonder opgave van redenen weigeren het P2M-erschap te verlenen. P2M kan je op elk moment verzoeken om een identificatiebewijs te tonen. Indien je daaraan niet voldoet, heeft P2M het recht zonder restitutie van gelden de toegang tot een event te weigeren en het P2M-er schap of het introducé schap te beëindigen.

3.8.

Deelname aan P2M is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan meerdere keren in verschillende hoedanigheden in te inschrijven en/of de persoonlijke inloggegevens over te dragen aan een derde.

3.9.

Je stemt er mee in dat de P2M-website bestanden, afbeeldingen, foto’s, andere content en programma’s bevat die eigendom van P2M zijn, licentiegevers en/of gebruikers van P2M en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten, merken en octrooien. Je verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendom)rechten van P2M of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

4.0 Algemeen en events opgezet door P2M-ers

4.1.

Je kunt als P2M-er events voor deelname opzetten voor andere P2M-ers. Deelname aan events opgezet door P2M-ers is geheel vrijblijvend. Deelname vindt plaats door aanmelding via de P2M-website. Het opzetten van commerciële events is niet toegestaan. Commerciële events zijn events die voor de organiserende P2M-er resulteren in financieel of ander gewin, een en ander naar uitsluitend oordeel van P2M.

4.2.

Aan de events kunnen beperkingen of voorwaarden worden verbonden (door bijvoorbeeld een leeftijdseis te stellen). Aan de omschrijving of de schatting van kosten kunnen geen rechten jegens P2M worden ontleend. Bij het opzetten van events ben je verplicht je te houden aan de spelregels. Deze spelregels verschijnen bij het opzetten van een event.

4.3.

De eventuele kosten verbonden aan een P2M-event, zijn steeds voor eigen rekening van jou als P2M-er of introducé.

4.4.

P2M reguleert het onderlinge contact tussen P2M-ers en proefleden niet. Eventuele gemaakte onderlinge afspraken blijven steeds afspraken gemaakt in het sociale verkeer met als doel om nieuwe mensen te leren kennen. Daaraan zijn geen rechten jegens P2M te ontlenen. Deelname is volledig voor eigen risico.

4.5.

P2M heeft altijd het recht beperkingen of voorwaarden aan het voorgestelde event te verbinden of deze -zonder opgave van redenen en ongeacht de voorgestelde prijs- te weigeren te plaatsen. P2M-teamactiviteiten hebben altijd voorrang op door P2M-ers opgezette events of op events opgezet onder een bedrijfsprofiel. Events die overeenkomen, concurreren of conflicteren met nieuwe of bestaande (terugkerende) events onder het groene logo kunnen door P2M zonder opgave van reden worden geweigerd. Het is niet toegestaan events op te zetten bij bedrijven die een bedrijfsprofiel hebben of bij bedrijven of personen, die daaraan op enige wijze (zoals bijvoorbeeld onderdeel uitmakende van een groep) zijn gelieerd, het een en ander naar het uitsluitend oordeel van P2M.

5.0 Gedragsregels

5.1.

Je verklaart als P2M-er geen berichten te zullen plaatsen of versturen die beledigend, grof, bedreigend, obsceen zijn of die in strijd zijn met wet- of regelgeving.

5.2.

Je verklaart als P2M-er geen berichten te zullen plaatsen of versturen die beledigend, grof, bedreigend, obsceen zijn of die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Je verklaart P2M op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen dan ook.

5.3.

Je verklaart informatie verkregen uit de P2M-website van welke aard dan ook niet elders te publiceren zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen van P2M.

5.4.

Je stemt ermee in persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor wat op de P2M-website wordt gepubliceerd, alsmede voor de interacties met andere deelnemers via de P2M-website en tijdens events. Je stemt ermee in niet moedwillig conflicten met andere deelnemers uit te lokken of te stimuleren.

5.5.

Pogingen tot inbraak of inbraak in de database van P2M zijn verboden en onrechtmatig. Voor medeplichtigheid of kennis hebbende van derden met pogingen tot inbraak of inbraak in de database van P2M geldt hetzelfde.

5.6.

Niet-nakoming of een handelen of nalaten in strijd met voorgaande leden staat op straffe van onmiddellijke beëindiging van het P2M-erschap, zonder dat een recht op restitutie van betaalde gelden bestaat. Dit laat onverlet het recht van P2M op volledige schadevergoeding bij ontstane schade.

6.0 P2M-teamactiviteit

6.1.

Aanmelding voor en uitvoering van de P2M-teamactiviteiten vindt plaats onder de voorwaarden zoals bij het event omschreven en/of zoals op andere wijze aangegeven. P2M-teamactiviteiten kunnen door P2M zijn opgezet, maar door andere bedrijven worden uitgevoerd. Steeds gelden de specifieke bij het event beschreven voorwaarden. Vervoer van en naar een specifieke locatie wordt nimmer door P2M verzorgd. Aanmelding voor de P2M-teamactiviteit heeft te gelden als onherroepelijke boeking van het event. Betaling dient bij de aanmelding van het event plaats te vinden, tenzij anders is aangegeven.

6.2.

Bij afmelding van P2M-teamactiviteiten door jou of een introducé worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd.

6.3.

Bij P2M-teamactiviteiten heeft P2M het recht het event te annuleren of te wijzigen wegens gewichtige redenen zonder dat P2M in redelijkheid aan uitvoering kan worden gehouden. Ook in geval van overmacht is P2M niet gehouden het event uit te voeren. Onder overmacht wordt verstaan abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van P2M en waarvan de gevolgen ondanks genomen voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

6.4.

Een aanmelding voor een voorgestelde P2M-teamactiviteit is overdraagbaar aan een andere P2M-er of zijn of haar introducé, tenzij anders in de omschrijving van het event is aangegeven.

7.0 Event opgezet onder een bedrijfsprofiel

7.1.

Events opgezet onder het bedrijfsprofiel worden vrijblijvend voor deelname door het betreffende bedrijf aangeboden. Via de website van P2M kun je als P2M-er voor deelname aan het event opgezet door het bedrijf aanmelden. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de omschrijving en de uitvoering van het event en het verschaffen van volledige informatie daarover en het stellen van voorwaarden verbonden aan het event.

7.2.

Het event opgezet onder een bedrijfsprofiel wordt nimmer door P2M uitgevoerd maar volledig verzorgd door het betreffende bedrijf. P2M geeft het bedrijf slechts gelegenheid te adverteren met het event. P2M is nimmer contractpartij bij een gesloten overeenkomst tussen het bedrijf en de P2M-er. Voor zover er een overeenkomst tot uitvoering van het event tot stand komt, komt deze uitsluitend tussen jou als P2M-er en het bedrijf tot stand. P2M is niet verantwoordelijk jegens de P2M-er en sluit elke aansprakelijk in de meest ruime zin uit voor geleden of te lijden schade dan wel anderszins aangaande het event opgezet door het bedrijf. P2M is geen hulppersoon in de zin van de wet en biedt geen enkele garantie dat het bedrijf dat het event heeft opgezet het event correct, tijdig of volledig uitvoert. Met al je eventuele aanspraken van niet, geen tijdige of onvolledige nakoming of ontstane schade verband houdende met de uitvoering van het event dien je als P2M-er steeds uitsluitend en rechtstreeks te wenden tot het bedrijf dat het event heeft opgezet of diens vertegenwoordiger. Wat betreft de verschafte informatie over de aangeboden event is P2M afhankelijk van het bedrijf dat het event onder bedrijfsprofiel heeft opgezet. P2M sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade die wordt ondervonden door onjuistheden of onvolledigheden in de informatie en/of data afkomstig van het bedrijf dat het event opzet.

8.0 Aansprakelijkheid

8.1.

Deelname aan alle events is altijd volledig voor eigen risico van jou als P2M-er of jouw introducé. Behoudens opzet of grove schuld is P2M niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die een P2M-er lijdt of zal lijden als gevolg van ongevallen of gebeurtenissen tijdens of rond een event, al dan niet door gebruik van (ingehuurde) materialen of andere hulpzaken. P2M is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige andere dienstverlening van P2M dan uit onrechtmatige daad of anderszins. P2M is in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van:

omstandigheden die zijn toe te rekenen aan jou als P2M-er of jouw introducé, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikend gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies

en/of;

handelingen, nalatigheden en invloeden van direct of indirect bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden of hulppersonen.

8.2.

P2M is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect van of aan goederen van P2M-ers, proefleden of introducés.

8.3.

In het geval de P2M-website niet beschikbaar is door technische storingen, waaronder inbegrepen storingen in netwerkverbindingen, door P2M gebruikte servers of software, bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en is iedere aansprakelijkheid van P2M voor schade uitgesloten.

8.4.

Bij overmacht of ingeval van een tekortkoming die niet kon worden voorzien of worden verholpen is aansprakelijkheid uitgesloten. Je verplicht je als P2M-er -evenals voor jouw introducé- per event in de zin van deze gebruiksvoorwaarden een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. P2M sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van eerdergenoemde verzekeringen.

8.5.

Je verplicht je als P2M-er -evenals voor jouw introducé- per event in de zin van deze gebruiksvoorwaarden een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. P2M sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van eerdergenoemde verzekeringen.

8.6.

De in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen gelden ook ten behoeve van voor P2M op vrijwillige basis werkzame personen of eventuele medewerkers van P2M.

8.7.

Er geldt een vervaltermijn van een jaar voor ieder vorderingsrecht voortvloeiend uit de overeenkomst met jou als P2M-er/introducé en P2M.

8.8.

P2M aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag of enig ander ongemak van derden voortvloeiend uit het contact tussen deelnemers onderling. P2M sluit ook alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik door derden van door een P2M-er gepubliceerde persoonlijke informatie op de P2M-website. Dat geldt eveneens voor aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere P2M-ers/proefleden/introducés, in welke vorm dan ook.

8.9.

Indien zich bij een event onverhoopt een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van P2M jegens jou als P2M-er of jouw introducé leidt, zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het laagste bedrag van de bedragen vermeld onder sub a dan wel b:
a) het maximumbedrag waarop de door P2M gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. Indien deze geen dekking biedt vindt ook geen vergoeding op grond van sub b plaats;
b) indien en voorzover sprake mocht zijn van een gesloten overeenkomst in de zin van de wet tussen jou/jouw introducé en P2M en voorzover de reis of de geboekte event niet door P2M wordt uitgevoerd, is in geval van een toerekenbaar tekortschieten van P2M op grond van de reisovereenkomst elke aansprakelijkheid van P2M beperkt tot vergoeding van andere schade (dan veroorzaakt door dood of letsel) tot maximaal een bedrag van driemaal de reissom en bij gederfd reisgenot tot eenmaal de reissom. Onder geen beding is P2M een hulppersoon in de zin van de wet en in die hoedanigheid aansprakelijk. Indien een internationaal verdrag van toepassing is, is de aansprakelijkheid van P2M uitgesloten of beperkt overeenkomstig dat verdrag.

9.0 Rechten van P2M

9.1.

P2M behoudt zich het recht voor je (proef)P2M-erschap te beëindigen en/of je en/of jouw introducé van deelname aan events uit te sluiten, indien je gedrag, lichamelijke of geestelijke beperkingen of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven. P2M is daartoe echter op geen enkele wijze verplicht, noch verantwoordelijk. P2M is dan niet gehouden tot restitutie van gelden en heeft onverminderd het recht op volledige schadevergoeding bij eventueel ontstane schade.

9.2.

Je bent als P2M-er jegens P2M aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van jezelf, of door jou toegelaten introducés of derden. Je vrijwaart P2M volledig van aanspraken van anderen.

9.3.

P2M behoudt zich het recht voor om door jouw gepubliceerde berichten aan te passen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien dit passend of noodzakelijk wordt geacht.

9.4.

P2M reguleert de communicatie tussen P2M-ers/proefleden niet inhoudelijk, maar behoudt zich het recht voor om berichtenverkeer binnen P2M in te zien om daarmee klachten na te kunnen trekken.

9.5.

P2M is ten alle tijde gerechtigd om je de toegang tot P2M geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

9.6.

De overeenkomst van P2M-erschap kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden c.q. worden opgezegd indien P2M-ers/proefleden informatie verzwijgen, verspreiden of andere events ontplooien die het bestaansrecht of de voortgang van P2M bedreigen, zonder restitutie van gelden. Ontbinding c.q. opzegging vindt plaats door opheffing van de P2M-profielpagina en P2M-inbox of door blokkering van de toegang tot de P2M-website.

10.0 Privacy

10.1.

P2M verwerkt je (privacy)gegevens alleen in verband met de faciliteiten die P2M biedt en met geen ander doel dan het mogelijk te maken om nieuwe personen te leren kennen. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geef je uitdrukkelijk toestemming voor gebruik van jouw persoonsgegevens, voor zover toestemming vereist zou zijn.

10.2.

Profielen zijn van zoekmachines afgeschermd en niet door gastbezoekers van de website te zien. Profielgegevens worden door P2M nooit aan derden verstrekt of overgedragen, tenzij een bevoegde instantie daarom verzoekt of dit verband houden met de faciliteiten die P2M biedt.

10.3.

Wanneer je je aanmeldt voor een event is het plaatsen van een tekstreactie niet verplicht. Wanneer je je aanmeldt zonder tekstreactie dan vormt je foto (klein), voornaam en woonplaats onderdeel uit van de bij het event roterende foto’s van andere deelnemers. Deze is slechts enkele seconden te zien. Een eventuele tekstreactie -die dus niet verplicht is- met foto, voornaam en plaatsnaam is voor gastbezoekers alleen bij P2M-teamactiveiten en bij oude events te zien, net als eventuele foto’s of filmpjes die door NMKL-ers worden geplaatst. P2M biedt de mogelijkheid om na aanmelding voor het event een reactie te plaatsen die uitsluitend voor deelnemers aan het event zichtbaar is.

11.0 Overige

1.1.

P2M heeft zich ingespannen om met zorg deze gebruiksvoorwaarden op te stellen. Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden desondanks nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en dienen de nietige bepalingen vervangen te worden in rechtsgeldige bedingen. Deze moeten zoveel mogelijk aansluiten bij het oorspronkelijke doel van de betreffende bepalingen en ten gunste van P2M strekken.

11.2.

Op geschillen tussen P2M en jou als P2M-er of jouw introducé is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst met P2M.

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?